นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่

วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาในพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำ ตลอดจนวางแผนสำหรับการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

  • DSC_8015.jpg
  • DSC_8018.jpg
  • DSC_8034.jpg
  • DSC_8026.jpg
  • DSC_8047.jpg
  • DSC_8051.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/03/2018