วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมประเมินผลความก้าวหน้าและปฏิบัติงานศูนย์ขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 7/2562 และตรวจเยี่ยมติดตามงานกองขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี

เตรียมเปิดบ้าน ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเชิญเที่ยวชมเทศกาลดอกบัวในสวนสวรรค์ ณ ศูนย์ขยายฯ จ.สุพรรณบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดตัว ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่งทั่วประเทศ แหล่งผลิตพืชพันธุ์ดีกระจายแก่ชุมชนพร้อมเชิญชวนเที่ยวชมงานดอกบัวในสวนสวรรค์ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี ที่รวบรวมพันธุ์บัวมากกว่า 30 สายพันธ์ุ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมประเมินผลความก้าวหน้าและปฏิบัติงานศูนย์ขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 7/2562 และตรวจเยี่ยมติดตามงานกองขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี โดยได้มีการหารือเรื่องการจัดงาน press tour และการเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จ.ชลบุรี โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการของศูนย์ฯทั้ง 10 ศูนย์ นำเสนอภารกิจด้านการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่างๆ โดยในแต่ละศูนย์ฯจะมีพืชที่โดดเด่นแตกต่างกันไป เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกล้วย ที่ถือเป็นพืชท้องถิ่นของศูนย์ขยายฯ จ.พิษณุโลก การผลิตพันธุ์อ้อยปลอดโรคจากศูนย์ขยายฯจ.อุดรธานี การขยายพันธุ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนและสะตอพันธุ์ตรัง1 จากศูนย์ขยายฯจ.ตรัง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการสูงมากและยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด รวมถึงพืชที่น่าสนใจอีกมากมายจากศูนย์ฯ อื่นๆทั้งหมด10ศูนย์ โดยงานจะจัดภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงภารกิจในการขยายพืชพันธุ์ดีด้วยวิธีการต่างๆ กระจายแก่ชุมชน

นอกจากนี้ ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปปลูกต้นรวงผึ้งและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของศูนย์ฯ พร้อมชมเทศกาลดอกบัวในสวนสวรรค์ ที่รวบรวมพันธุ์บัวมากกว่า 30 สายพันธุ์ โดยงานจะจัดถึง 30 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์ขยายฯ จ. สุพรรณบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี ภายในศูนย์ประกอบด้วยแปลงเรียนรู้ 5 แปลง ได้แก่ แปลงปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แปลงปลูกไม้ผลด้วยวิธีผสมผสาน แปลงปลูกมะนาวปลอดภัยจากสารพิษ แปลงควบคุมศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน และโรงเรือนปลูกพืชสำหรับศึกษาทดสอบ ในด้านภารกิจของศูนย์ฯ มีการส่งเสริมการใช้ศัตรูธรรมชาติ สารธรรมชาติจากพืชในการควบคุมศัตรูพืช เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน บิวเวอเรีย ไตรโครเดอร์มา และได้มีการสนับสนุนศัตรูธรรมชาติและสารธรรมชาติจากพืชไปยังแปลงใหญ่ข้าวในจ.สุพรรณบุรี ประมาณ 500 ไร่ จ.ราชบุรี 300 ไร่ และจ.นครปฐม 200 ไร่

  • 61972752_1226543377523622_6190460020128219136_n.jpg
  • 61976308_1226543147523645_4396771223644667904_n.jpg
  • 61987813_1226543484190278_154770460771352576_n.jpg
  • 62219108_1226543180856975_4507441363947618304_n.jpg
  • 62388449_1226543210856972_7451181557437431808_n.jpg
  • 62442355_1226543634190263_8782708061572694016_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019