วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดจสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional workshop : RW) ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อมสู่การเป็น Smart Agriculture Thailand ซึ่งการสัมมนาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดจสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional workshop : RW) ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อมสู่การเป็น Smart Agriculture Thailand ซึ่งการสัมมนาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต เป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับเขต จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาของ 8 จังหวัดภาคตะวันตก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และนำเสนอผลการพัฒนาภายใต้หลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขต เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 206 คน

  • 69263331_1286244021553557_5652076863028199424_n.jpg
  • 69266785_1286243991553560_4954091570157584384_n.jpg
  • 69291150_1286243838220242_8295396180200783872_n.jpg
  • 69562854_1286243928220233_7806069606979731456_n.jpg
  • 69822412_1286243854886907_2655108761881935872_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019