กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สวก. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และ NIDA หารือแนวทางการนำงานวิจัยด้านนวัตกรรมเกษตรไปใช้ประโยชน์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการนำงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรไปใช้ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์และใช้ได้จริงกับเกษตรกร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นงานวิจัย 3 ด้านหลัก

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สวก. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และ NIDA หารือแนวทางการนำงานวิจัยด้านนวัตกรรมเกษตรไปใช้ประโยชน์

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการนำงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรไปใช้ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์และใช้ได้จริงกับเกษตรกร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นงานวิจัย 3 ด้านหลัก ได้แก่ งานวิจัยเชิงนโยบาย งานวิจัยสาธารณะ และงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ทั้งนี้ การประชุมหารือร่วมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาตม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เบื้องต้น ได้ข้อสรุปการนำเสนอโครงการวิจัยภาคการเกษตร 5 โครงการ ประกอบด้วย
1.การพัฒนาระบบการให้น้ำ ให้ปุ๋ยในพืชแบบอัตโนมัติ (Automatic)
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
3.ระบบการพยากรณ์เตือนภัยศัตรูพืช (Smart Pest Warning Center)
4.งานวิจัยเชิงนโยบายภาคการเกษตร
5.ระบบ Supply Chain

  • 71687726_1321736271337665_9040350612650196992_n.jpg
  • 71772225_1321736638004295_5557763646110564352_n.jpg
  • 72129986_1321736238004335_2422106648634982400_n.jpg
  • 72216108_1321736294670996_5774244446098948096_n.jpg
  • 72331910_1321736578004301_6634696368818487296_n.jpg
  • 72373131_1321736354670990_3974098449753702400_n.jpg
  • 72778889_1321736488004310_4105896118301229056_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019