นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนา เรื่อง \"ปัญหาภัยแล้ง : มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร\" ณ อาคารสุขประพฤติ โดยมีคณะกรรมการวิชาการวุฒิสภา และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรฯ เดินหน้าช่วยเกษตรกรฝ่าภัยแล้ง
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนา เรื่อง "ปัญหาภัยแล้ง : มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร" ณ อาคารสุขประพฤติ โดยมีคณะกรรมการวิชาการวุฒิสภา และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร รายงานว่า ขณะนี้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจยังจังหวัดต่าง ๆ แล้ว เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รายงานให้กรมทราบทุกวันอังคาร และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ให้บริการเกษตรกรในการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเฉพาะพืชสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน ซึ่งเร่งดำเนินการสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้น และพื้นที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยพื้นที่ที่เสียหายสิ้นเชิงจะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ มาตรการป้องกันภัยแล้งในไม้ผล กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช และเปลี่ยนมาตัดถอนวัชพืชเพื่อใช้เศษวัชพืชคลุมรอบโคนต้นไม้ผลให้เก็บรักษาความชื้นในฤดูแล้งได้

  • 67348912_1265618923616067_9107767374265712640_n.jpg
  • 67363886_1265619050282721_3240953446496468992_n.jpg
  • 67580981_1265619270282699_473021202328190976_n.jpg
  • 67805522_1265618983616061_6421061195117101056_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019