เกษตรฯ เฟ้นหาเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เกษตรฯ เฟ้นหาเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการคัดเลือกเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ให้แก่เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และยังถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรไทยในการสร้างผลงานที่มีประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรต่อไป โดยในปี 2562 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น จำนวน 10 หน่วยงาน ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและบุคคลดีเด่น จำนวน 16 สาขา/ประเภท โดยกำหนดหลักเกณฑ์และคะแนนการคัดเลือกเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตร คะแนนมี 4 หมวด คะแนนรวม 100 คะแนน ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในผลงาน ด้านผลงานและความสำเร็จของผลงานและความยั่งยืนในอาชีพ ด้านความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ และสุดท้ายคือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นรองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเกษตรกรเพื่อเข้ารับรางวัลใน 5 สาขา ได้แก่ สาขาอาชีพทำสวน อาชีพทำไร่ อาชีพทำไร่นาสวนผสม สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสาขาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โดยในสาขาอาชีพทำสวน ไร่ นา เกษตรกรมีผลงานความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่ การทำสวนทุเรียน ไร่อ้อย ปลูกข้าวและไม้ยืนต้น

  • 53150341_1164694253708535_5692427024212164608_n.jpg
  • 53241069_1164694213708539_1159451757567279104_n.jpg
  • 53265492_1164696570374970_2079411216677076992_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019