วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีและเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีภารกิจในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อให้บริการตามความต้องการของเกษตรกรใน 4 สาย การผลิต

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่3 นครรราชสีมา แหล่งเพาะพันธุ์เบญจมาศ พืชดอกเศรษฐกิจพันธุ์ดีกว่า 40 สายพันธุ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีและเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีภารกิจในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อให้บริการตามความต้องการของเกษตรกรใน 4 สาย
การผลิต ดังนี้
1.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ กล้วย อ้อยโรงงานอ้อยคั้นน้ำ เบญจมาศและหน่อไม้ฝรั่ง
2. ต้นพันธุ์ปลอดจากโรค ได้แก่ พริก มะเขือ มะพร้าว
3. ท่อนพันธุ์ พืชไร่ ได้แก่ แก้วมังกร มะขามเทศ ไผ่ อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง
4. เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วพูสีม่วง ถั่วเขียว ถั่วเหลืองและถั่วลิสง
โดยเฉพาะ เบญจมาศและมะขามเทศโนนไทย ที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจของศูนย์ฯ เนื่องจากทางศูนย์ฯ มีพ่อแม่พันธุ์เบญจมาศมากกว่า 40 สายพันธุ์ และมีห้องปฏิบัติเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนมะขามเทศโนนไทย ได้มีการจัดทำแปลงแม่พันธุ์ไว้ผลิตขยายให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของมะขามเทศด้วย เช่น การทำคุกกี้มะขามเทศ การทำขนมกระหรี่พัฟ

  • 68717652_1282344325276860_7020561019579662336_n.jpg
  • 68745345_1282344288610197_2725155645505404928_n.jpg
  • 68782078_1282344391943520_7356609680409362432_n.jpg
  • 69126432_1282344201943539_9119421175317921792_n.jpg
  • 69202763_1282344845276808_2662717584209608704_n.jpg
  • 69617305_1282344238610202_802834932148731904_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019