กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินตามนโยบายตลาดนำการผลิต จับมือหน่วยงานภาคี 3 ภาคส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ขับเคลื่อนโครงการไตรภาคีข้าวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ผลิตข้าวให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินตามนโยบายตลาดนำการผลิต จับมือหน่วยงานภาคี 3 ภาคส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ขับเคลื่อนโครงการไตรภาคีข้าวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ผลิตข้าวให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการตลาด พร้อมสร้างแนวทางพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนในกลุ่มพืชข้าว ตั้งแต่การควบคุมเมล็ดพันธ์ุ การเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับการผลิต การดูแล โรค แมลง การจัดระบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการจัดหาโรงสีข้าวรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 53030520_1162361867275107_9006654090247143424_n.jpg
  • 53204921_1162361893941771_7879674080733954048_n.jpg
  • 53264601_1162361860608441_7518522719038603264_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019