นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2561) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่เข้าอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้แข็งแกร่ง มีศักยภาพ ทรงความรู้ ตามนโยบาย Smart Officer อันจะสามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยในการบรรยายพูดถึงห่วงโซ่อุปทานในยุค 4.0 ที่เกษตรกรต้องตระหนักว่าในยุคปัจจุบันไม่เพียงแต่เน้นเรื่องปริมาณการผลิตเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญต้องเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ เกิดความคุ้มค่าในการผลิต มากกว่าการผลิตในปริมาณมากแต่ขายไม่ได้ เกิดปัญหาผลผลิตสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ กระทบต่อคุณภาพของชีวิตเกษตรกรไปเป็นระลอก ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงพยายามสร้างให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ มากกว่าเป็นเพียงแค่ผู้ผลิต อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่การเกษตรสมัยใหม่พึงมีคือ การเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มผลผลิต-ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใฝ่หาความรู้ มองให้เห็นภาพรวมการเดินทางของสินค้าผลผลิตทางการเกษตรสู่มือผู้บริโภค หรือที่เรียกว่าระบบโลจิสติกส์ ที่จากเดิมเกษตรกรมุ่งให้เกิดผลผลิตในปริมาณมาก แต่ไม่ได้คำนึงตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเริ่มผลิต ทำให้การขนส่งผลผลิตเดินทางผ่านโรงงาน ผ่านการจัดการต่าง ๆ จำนวนมาก กว่าที่จะตรงกับความต้องการปลายทางของผู้บริโภค แต่ปัจจุบันถ้าเกษตรกรสามารถมองเห็นภาพรวมการเดินทางของผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว และรับรู้ความต้องการของผู้บริโภคก่อนการผลิต หรือตลาดนำการผลิต ทำให้สามารถเข้าใจได้ว่า ขั้นตอนใดสามารถตัดทอนออกจากระบบ นำไปสู่การขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตรได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย และสามารถใช้ทรัพยากรกับแรงงานที่เหลือเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ เกิดความคุ้มค่าในการผลิต นอกจากนี้ เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นประเด็นสำคัญมาก ที่เกิดจากความเชื่อ หากมีความเชื่อที่จะผลิตสินค้าที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าให้แก่ผู้บริโภคต่อไปในอนาคต อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทุกคนที่จะพัฒนาศักยภาพในการเป็น Smart Officer ว่า ให้มีความมั่นใจในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์แก่ตนเองและเกษตรกร และไม่จำกัดขีดความสามารถของตนในการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง

  • 763A7338.jpg
  • 763A7340.jpg
  • 763A7341.jpg
  • 763A7342.jpg
  • 763A7382.JPG
  • 763A7393.JPG
  • 763A7395.JPG
  • 763A7400.JPG
  • 763A7405.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 22/05/2018