นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการทดสอบการจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตามนโยบายเกษตร 4.0 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประชุมและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพของนายสมาน โกษาจันทร์ เกษตรกรต้นแบบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเป็นหนึ่งในโครงการแปลงใหญ่หัวขบวนของกระทรวงเกษตรฯ และมีจุดทดสอบการสำรวจและจัดทำผังแปลงบนพื้นที่ลาดชัน ณ พื้นที่หมู่ 2 ตำบลซุพทรา อำเมือชนแดน จังหวัดเพชรบุรณ์

      โดยมีการเปรียบเทียบพื้นที่ที่คำนวณได้จาก แอปพลิเคชั่น FAARMis กับการใช้เครื่อง GPS เดินรอบแปลง ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวโพดในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และมีความลาดชันสูง สรุปผล ดังนี้ แนวทางการวาดแปลงโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็นปัจจุบันร่วมกับการใช้เครื่อง GPSวัดพิกัดที่ตั้งแปลงซึ่งจะให้เกษตรกรเป็นผู้วัดพิกัดแปลงมาร่วมชี้จุดที่ตั้งแปลงกับเจ้าหน้าที่

สำหรับด้านนวัตกรรมที่จะก้าวสู้เกษตร 4.0 มีแนวทางในการบันทึกข้อมูลค่าวิเคราะห์ดิน เช่น N  P  K OM และ pH ในแปลงของสมาชิก โดยจะพัฒนาแอปพลิเคชั่นช่วยวิเคราะห์สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และจะพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับจองคิวรถไถให้สมาชิกได้ใช้บริการ เพื่อบริหารจัดการได้ทันเวลา นอกจากนี้ยังได้แนะนำการใช้งาน แอปพลิเคชั่น DOAE Farmbook ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรและติดตามสิทธิ์ของครัวเรือนเกษตรกรด้วย

 • 5715.jpg
 • 9827.jpg
 • 9828.jpg
 • 9829.jpg
 • 9830.jpg
 • 10154.jpg
 • 10322.jpg
 • 10383.jpg
 • 20864.jpg
 • 20865.jpg
 • 346737.jpg
 • 346790.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 30/11/2017