กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรดาวน์โหลดแอปฯ “Kaset GO” แนะขั้นตอนใช้งานบริการสำหรับเกษตรกรครบวงจร

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า Kaset Go เป็นแอปพลิเคชั่นที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพการเกษตร เช่น องค์ความรู้ และมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญด้านการเกษตรคอยตอบข้อสงสัยให้กับเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน ควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสามารถเพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางด้านการเกษตรได้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร สามารถใช้ช่องทางการตลาดได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่องทางตลาดออนไลน์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (new normal) ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สำหรับวิธีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น Kaset Go เมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นมาแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วย บัญชีเฟซบุ๊ค (Facebook) หรือไลน์ (Line) หลังจากนั้นเลือกชนิดพืชและจังหวัดที่ทำการเพาะปลูก เพื่อลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย เกษตรกรจะสามารถเข้าไปเลือกดูโพสต์ตามหมวดหมู่พืชที่ตนเองสนใจ หรือต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชชนิดนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัย สามารถโพสต์ตั้งคำถามด้วยตนเองได้ โดยกดที่สัญลักษณ์เครื่องหมายบวกแล้วพิมพ์คำถามที่ต้องการถามหรือข้อความหรือความรู้ที่อยากบอกเล่า แล้วเลือกหัวข้อชนิดพืชเพื่อโพสต์คำถามหรือข้อความนั้น ๆ ซึ่งเกษตรกรที่สมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น Kaset Go จะสามารถมองเห็นโพสต์คำถามหรือข้อความในแต่ละโพสต์บนหน้าจอของแอปพลิเคชั่น รวมทั้งสามารถเป็นผู้แสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับข้อความในโพสต์นั้น ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อีกด้วย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า แอปพลิเคชั่น Kaset Go ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับดีแทคเปิดตัวแอปพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการ เมื่อปลายปี 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และให้บริการที่ตอบโจทย์แก่เกษตรกรแบบครบวงจรบนแอปพลิเคชันเดียว กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Kaset Go โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่นี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรต่อไป

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/04/2021