เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการเปิดงานสัมมนา Year End Conference ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนา year end conference สรุปผลงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
***********************
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายสำราญ  สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการเปิดงานสัมมนา Year End Conference ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ว่า การจัดงาน year end เพื่อสรุปผลงานประจำปี ภายใต้ทิศทางนโยบาย Smart & Strong Together เครือข่ายเข้มแข็ง การมีส่วนร่วม ผ่านการมีส่วนร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับประโยชน์ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานในปีต่อไป โดยสรุปผลงานผ่านนโยบายสำคัญที่เกิดในรอบปีที่ผ่านมา ในหลายโครงการเน้นการขยายผลจากเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรในชุมชน เช่น การขับเคลื่อนงานผ่านระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร  ใช้พื้นที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานที่สำคัญ มีเกษตรกรรุ่นใหม่ young smart farmer คอยสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญอื่นๆ เช่น โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ที่ขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายทุกระดับ อาศัยการทำงานร่วมกัน เพื่อเกษตรกรเปิดประโยชน์สูงสุด และอีกหลายโครงการที่มีความสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรรวมทั้งการนำผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการร่วมกัน
"การสัมมนาในวันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีความสำคัญ เพราะถือเป็นโอกาสที่นักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศจะได้เข้ามารับมอบนโยบายสำคัญๆ เพื่อนำไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้เกิดผล มาเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการนำตัวอย่างความสำเร็จมาเป็นต้นแบบในการดำเนินงานของจังหวัดอื่นๆ ไปจนถึงการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับนโยบายสำคัญๆ ในปีต่อไป นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ โมเดลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่มีผลต่อการเพาะปลูก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย" สำหรับการจัดงาน สัมมนา Year End Conference ประจำปี 2562 ได้รวม เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หัวหน้างานในระดับพื้นที่ทั้งหมด เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ กว่า 2,000 คน เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานได้ รับทราบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน นอกจากภารกิจในตามหน้าที่ที่ต้องดูแลเกษตรกร และทำงานเป็นทีมเกษตร ที่จะต้องพร้อมเดินหน้าให้เปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุข

  • 35741.jpg
  • 35747.jpg
  • 35748.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/09/2019