นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร และกำหนดแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน

  • timeline_25610709_102214.jpg
  • timeline_25610709_102216.jpg
  • timeline_25610709_102218.jpg
  • timeline_25610709_102219.jpg
  • timeline_25610709_102222.jpg
  • timeline_25610709_102223.jpg
  • timeline_25610709_102225.jpg
  • timeline_25610709_102226.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/07/2018