วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน“สินค้าดี วิถีเกษตรไทย” เป็นการจัดงานเพื่อแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น

“ เกษตร…ยกระดับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร..”
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน“สินค้าดี วิถีเกษตรไทย” เป็นการจัดงานเพื่อแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กำกับดูแล การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคกลาง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกษตรกรสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้งนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีการผลิตและการตลาดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต มีการบูรณาการทำงานจากหลายภาคส่วน เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงในระดับพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่น จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทั้ง 9 จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทผลผลิตสด แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหารพร้อมบริโภค หัตถกรรมและผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมถึงกิจกรรมการเจราจาธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด โดยจัดให้มีการเจรจาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการที่สนใจอีกด้วย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเกษตรกรจะได้ขายสินค้าแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริโภคและตัวเกษตรกรด้วยกันเอง ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการตลาดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมและช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาด ซึ่งเกษตรกรหลายรายได้รับ Order จากลูกค้า ไปต่อยอดผลผลิตในอนาคต เป็นการเปิดตลาดการขายเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องของการตลาดนำการผลิตโดยเฉพาะในส่วนของแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรพยายามรวบรวมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าในรูปแบบเดียวกัน รวมกันผลิต รวมกันขาย มีการขายแบบModern Trade ตามห้างบิ๊กซี โฮมโปร โลตัส โดยในขณะนี้มีการขายแบบ Modern Trade แล้วประมาณ 30 จังหวัด ที่เหลืออีก 40 กว่าจังหวัด อยู่ระหว่างกระบวนการที่กำลังขับเคลื่อนให้เข้าสู่การขายแบบ Modern Trade ซึ่งการขายในตลาดที่สูงขึ้นในลักษณะนี้เกษตรกรจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคุณภาพและความสม่ำเสมอของสินค้าและพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ในส่วนของสินค้าสดต่างๆจะเน้นให้เกษตรกรขายแบบออนไลน์ และขายตามงานอีเว้นต์ งานในเทศกาลต่างๆ ในการขายออนไลน์นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยในการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านระบบแพรตฟอร์มของ Thailandpostmart เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานและสร้างช่องทางการตลาดที่หลากหลายให้กับเกษตรกรต่อไป ในขณะนี้งาน“สินค้าดี วิถีเกษตรไทย” ได้มีการจัดไปแล้ว 4 เขต จากทั้งหมด 9 เขต โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีกำหนดจัดงานให้ครบทั้ง 9 เขต ภายในเดือนมีนาคม 2562
โดยงาน “สินค้าดี วิถีเกษตรไทย” ในครั้งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา06.00น.-18.00น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

  • 50250667_633171173784747_7973309062186008576_n.jpg
  • 50503854_633171163784748_2453490657566654464_n.jpg
  • 50568704_633172670451264_8066080613477646336_n.jpg
  • 50754138_633171793784685_5401568845334839296_n.jpg
  • 50775255_633171243784740_6009024031561351168_n.jpg
  • 50805779_633170987118099_6552522640739794944_n.jpg
  • 50883674_633170980451433_6300228419162472448_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/02/2019