พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุม เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศพก. อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

พลเอกปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุม เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศพก. อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  เป็นการประชุมร่วมระหว่างเกษตรกรคณะกรรมการเครือข่าย ระดับประเทศ จาก ศพก และ แปลงใหญ่  ซึ่งจะหารือในในแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยง การถ่ายทอดความรู้จากสินค้าชนิดเดียวกันและสินค้า ต่างชนิดกัน การบริหารจัดการ และการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม ในพื้นที่ต่อไป

  • cafe_0.jpg
  • cafe_1.jpg
  • cafe_2.jpg
  • cafe_3.jpg
  • cafe_4.jpg
  • cafe_5.jpg
  • cafe_6.jpg
  • cafe_7.jpg
  • cafe_8.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/09/2017