ประชุมหารือการส่งเสริมการปลูกพืชในพื้นที่ชลประทาน ต.พวา อ.แก่งหางแมว

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและอบรม เข้าร่วมประชุมหารือการส่งเสริมการปลูกพืชในพื้นที่ชลประทาน ต.พวา อ.แก่งหางแมว โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย ณ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/04/2017