นายประสงค์ ​ประไพ​ตระกูล​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับประเทศ

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2561) นายประสงค์ ​ประไพ​ตระกูล​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับประเทศ ณ โรงแรมเอบิน่า เฮาส์ เพื่อให้สมาชิก ศจช. และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง และหาแนวทางขับเคลื่อน ศจช. ให้มั่นคงต่อไป เนื่องจากปัจจุบันนี้มีโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นมาก เช่น โรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามและลุกลามไปยังกัมพูชา และมีแนวโน้มที่จะระบาดเข้ามาในประเทศไทย ศจช. ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชในชุมชน และเป็นสื่อกลางรับเทคโนโลยีด้านการอารักขาพืชจากส่วนราชการไปสู่สมาชิกในชุมชน ในเวทีนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแนวทางการจัดการศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นแนวทางให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่อยู่แนวตะเข็บชายแดนภาคตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามและกัมพูชา สามารถป้องกันไม่ให้โรคใบด่างมันสำปะหลังเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ มีสมาชิก ศจช.ตัวแทนระดับภาค 18 ราย เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัด เขต และส่วนกลาง 28 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนาครั้งนี้

  • IMG_1395.JPG
  • IMG_1398.JPG
  • IMG_1426.JPG
  • IMG_1429.JPG
  • IMG_1433.JPG
  • IMG_1400.JPG
  • IMG_1402.JPG
  • IMG_1405.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 25/07/2018