ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและงานแสดงผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและงานแสดงผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเตรียมการจัดกิจกรรมพิเศษฯ ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมให้บริการฝึกอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ, กิจกรรมสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, กิจกรรมงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่, กิจกรรม 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม, กิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น และกิจกรรม งานเกษตรสร้างชาติ และจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2561

 • IMG_5738.jpg
 • IMG_5789.jpg
 • IMG_5745.jpg
 • IMG_5741.jpg
 • IMG_5794.jpg
 • IMG_5747.jpg
 • IMG_5757.jpg
 • IMG_5808.jpg
 • IMG_5774.jpg
 • IMG_5761.jpg
 • IMG_5798.jpg
 • IMG_5748.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/03/2018