ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ตลอดจนเป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ได้อย่างแท้จริง โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่  และ ศพก. ระดับประเทศ รวม 20 คน เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากรเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการการเกษตร และสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมฯ ด้วย
นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ตลอดจนเป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ได้อย่างแท้จริง โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับประเทศ รวม 20 คน เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากรเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการการเกษตร และสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมฯ ด้วย
กรมส่งเสริมการเกษตร นำที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และความสำเร็จ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร นำที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และความสำเร็จ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร จัดขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร จัดขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้มีมาตรการจัดกิจกรรม “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม” เพื่อให้การเฉลิมฉลองปีใหม่ตามประเพณีไทยดำเนินไปได้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อนสนิทมิตรสหาย จัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัวได้ ซึ่งจะมีการซื้อหาของกินของใช้เพื่อนำไปมอบให้กับญาติมิตร รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางศาสนาด้วย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้มีมาตรการจัดกิจกรรม “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม” เพื่อให้การเฉลิมฉลองปีใหม่ตามประเพณีไทยดำเนินไปได้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อนสนิทมิตรสหาย จัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัวได้ ซึ่งจะมีการซื้อหาของกินของใช้เพื่อนำไปมอบให้กับญาติมิตร รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางศาสนาด้วย
วันนี้ (8 เมษายน 2565) ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายกระท่อมพันธุ์ดี แจกจ่ายกระท่อมพันธุ์ดี รวมแล้วกว่า 2 แสนต้น ให้เกษตรกร ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืช ของกรมส่งสริมการเกษตร ทั้ง 10 ศูนย์ ทั่วประเทศ หวังให้เป็นพืชสมุนไพรใช้ในครัวเรือน
วันนี้ (8 เมษายน 2565) ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายกระท่อมพันธุ์ดี แจกจ่ายกระท่อมพันธุ์ดี รวมแล้วกว่า 2 แสนต้น ให้เกษตรกร ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืช ของกรมส่งสริมการเกษตร ทั้ง 10 ศูนย์ ทั่วประเทศ หวังให้เป็นพืชสมุนไพรใช้ในครัวเรือน
นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง และสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน“เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI)” ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 -17 เมษายน 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่ายผลผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้าง ผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์โอทอป การประกวดทุเรียนชะนีเกาะช้าง การประกวดมะพร้าวน้ำหอม การประกวดมะพร้าวผลใหญ่ การประกวดทุเรียนผลใหญ่ นอกจากยังมีกิจกรรมการปั่นจักรยาน ของชมรมจักรยานจังหวัดตราด รวมถึงการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และอาหารเครื่องดื่ม โดยมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง และสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน“เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI)” ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 -17 เมษายน 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่ายผลผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้าง ผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์โอทอป การประกวดทุเรียนชะนีเกาะช้าง การประกวดมะพร้าวน้ำหอม การประกวดมะพร้าวผลใหญ่ การประกวดทุเรียนผลใหญ่ นอกจากยังมีกิจกรรมการปั่นจักรยาน ของชมรมจักรยานจังหวัดตราด รวมถึงการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และอาหารเครื่องดื่ม โดยมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ในงานแถลงข่าว “OSS เคสดี ต้องมีโชว์” ว่า ผลการดำเนินการของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเกษตรกรจำนวน 108,036 ราย จาก 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด พื้นที่ 1.3 ล้านไร่ ได้รับประโยชน์ ปริมาณการใช้ปุ๋ยลดลง 59,047.37 ตัน คิดเป็นร้อยละ 49 สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยในพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.91 คิดเป็นมูลค่ามากถึง 244 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิตได้จริง โดยผลผลิตของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดการจ้างงานในธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ประมาณ 2,600 คน ทั้งนี้ ในด้านการให้บริการเชิงธุรกิจ ศดปช. ทั้ง 394 แห่ง ได้จดทะเบียนผู้ขายปุ๋ย เพื่อให้สามารถจำหน่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกรทั่วไปได้ ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน มีเกษตรกรใช้บริการ จำนวน 114,041 ราย มีการจำหน่ายแม่ปุ๋ย 82,109 กระสอบ และมีการให้บริการผสมปุ๋ยรวม 4,099,909 กิโลกรัม
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ในงานแถลงข่าว “OSS เคสดี ต้องมีโชว์” ว่า ผลการดำเนินการของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเกษตรกรจำนวน 108,036 ราย จาก 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด พื้นที่ 1.3 ล้านไร่ ได้รับประโยชน์ ปริมาณการใช้ปุ๋ยลดลง 59,047.37 ตัน คิดเป็นร้อยละ 49 สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยในพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.91 คิดเป็นมูลค่ามากถึง 244 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิตได้จริง โดยผลผลิตของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดการจ้างงานในธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ประมาณ 2,600 คน ทั้งนี้ ในด้านการให้บริการเชิงธุรกิจ ศดปช. ทั้ง 394 แห่ง ได้จดทะเบียนผู้ขายปุ๋ย เพื่อให้สามารถจำหน่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกรทั่วไปได้ ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน มีเกษตรกรใช้บริการ จำนวน 114,041 ราย มีการจำหน่ายแม่ปุ๋ย 82,109 กระสอบ และมีการให้บริการผสมปุ๋ยรวม 4,099,909 กิโลกรัม
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. ซึ่งมีการจัดพิธีลงนามภายในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นสักขีพยาน ณ มิตรทาวน์ Hall1-2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. ซึ่งมีการจัดพิธีลงนามภายในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นสักขีพยาน ณ มิตรทาวน์ Hall1-2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัด “งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 51 ปี 2565” ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2565 ตั้งแต่ 09.00 – 21.00 น. ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงได้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทราในการจําหน่ายผลผลิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงที่มีรสชาติดีเยี่ยมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัด “งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 51 ปี 2565” ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2565 ตั้งแต่ 09.00 – 21.00 น. ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงได้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทราในการจําหน่ายผลผลิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงที่มีรสชาติดีเยี่ยมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปยังโลตัส สาขารามอินทรา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการ “รับซื้อผลไม้ฤดูกาล ตรงจากเกษตรกร” ภายใต้กิจกรรม “มะม่วงและผองเพื่อน ปี 2 ” โดยมี นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและกฎหมาย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ชิสเทม จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมจุดจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสวนของเกษตรกรในภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว และฉะเชิงเทรา เป็นต้น
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปยังโลตัส สาขารามอินทรา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการ “รับซื้อผลไม้ฤดูกาล ตรงจากเกษตรกร” ภายใต้กิจกรรม “มะม่วงและผองเพื่อน ปี 2 ” โดยมี นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและกฎหมาย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ชิสเทม จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมจุดจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสวนของเกษตรกรในภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว และฉะเชิงเทรา เป็นต้น X