หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุด ค่อนข้างน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
หมวดหมู่ 1
ข้อย่อย 1.1
ข้อย่อย 1.2
หมวดหมู่ 2
ข้อย่อย 2.1
ข้อย่อย 2.2
ข้อย่อย 2.3
หมวดหมู่ 3
ข้อย่อย 3.1
ข้อย่อย 3.2