วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายสมจิตร คำศรี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบหมายให้ นายสมาน ศรีทองอินทร์ นวส. และนางสาวนุชรี ยี่หวา นวส. พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย และนายเอกพล ทิพชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพู ปล่อยในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรจำนวน 40,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ :