ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 8 จังหวัดภาตตะวันตก

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 8 จังหวัดภาตตะวันตก

31/05/2017

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภาคตะวันตก

ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภาคตะวันตก

31/05/2017

ข้อมูลเพิ่มเติม
ทำเนียบ เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2553-59

ทำเนียบ เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2553-59

31/05/2017

ข้อมูลเพิ่มเติม
วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศ

วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศ

31/05/2017

ข้อมูลเพิ่มเติม Download ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

ข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

31/05/2017

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลภาวะการผลิตพืช ปี 2559

ข้อมูลภาวะการผลิตพืช ปี 2559 Agricultural Production data Year 2016

19/05/2017

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลแปลงใหญ่ และ ศพก. สสก.2

ข้อมูลแปลงใหญ่ และ ศพก. สสก.2 Bigfarm Data & Learning Centre (OAED2)

19/05/2017

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติการปลูกพืชภาคตะวันตก

สถิติการปลูกพืชภาคตะวันตก PLANTING STATISTICS OF WESTERN REGION

19/05/2017

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโรงงานแปรรูปสับปะรด ภาคตะวันตก

ข้อมูลโรงงานแปรรูปสับปะรด ภาคตะวันตก Pineapple processing factories of Western Thailand

19/05/2017

ข้อมูลเพิ่มเติม Download ดาวน์โหลดเอกสาร
การทำน้ำตาลมะพร้าว

การทำน้ำตาลมะพร้าว

03/07/2018

ข้อมูลเพิ่มเติม Download ดาวน์โหลดเอกสาร
น้ำตาลโตนดเมืองเพชรบุรี

น้ำตาลโตนดเมืองเพชรบุรี

08/08/2018

ข้อมูลเพิ่มเติม Download ดาวน์โหลดเอกสาร
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร

ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร

17/06/2018

ข้อมูลเพิ่มเติม
การจัดการโรคและแมลงศัตรูทุเรียน

การจัดการโรคและแมลงศัตรูทุเรียน

02/12/2019

ข้อมูลเพิ่มเติม
ปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรจำนวน 40,000 ตัว

ปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรจำนวน 40,000 ตัว

09/05/2017

ข้อมูลเพิ่มเติม Download ดาวน์โหลดเอกสาร
ปลูก“อินทผาลัม”3ไร่ที่ทุ่งกุลาฯขายผลสด-แปรรูปทำเงินงาม!

ปลูก“อินทผาลัม”3ไร่ที่ทุ่งกุลาฯขายผลสด-แปรรูปทำเงินงาม!

08/05/2017

ข้อมูลเพิ่มเติม Download ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านทั้งหมด >>Read more >>

24/10/2018ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
21/05/2018ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
21/03/2018ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
27/07/2017กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. - 10 ก.ค. 60
12/06/2017ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
08/06/2017กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์/ด้านวิทยุกระจายเสียง) ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560
26/05/2017ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
18/05/2017ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)
18/04/2017ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
18/04/2017ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
29/11/2019
11/07/2019นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ร่วมกับรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและคณะ
04/07/2019 3 กรกฎาคม 2562 จังหวัดลำพูนร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด ศจช.และ ศดปข. ระดับเขต ณ ศจช.และ ศดปช. ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
02/07/2019สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงาน Expo lanna 2019 พิธีเปิดงานข่าวผญาล้านนา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานการเปิดงาน
02/07/2019สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงติดตามเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้ที่ได้รับจัดสรรเงินทุนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายชาตรี บุญนาค รอง อธส.เป็นประธาน
17/06/2019มะม่วงพันธุ์ดี
17/06/2019งานวันสาธิต
17/06/2019สสก.5 ติดตามการดำเนินงาน
17/06/2019ติดตามการดำเนินงานนิเทศ
14/05/2019ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
22/01/2020ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (กตน.)
22/01/2020 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563
06/01/2020ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร
30/10/2019ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไชต์ กรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกาตร)
25/10/2019ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแลสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (สสจ.)
25/10/2019ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
10/10/2019ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10/10/2019ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า ในบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
07/10/2019ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2562)
03/10/2019เรื่อง ลงนามประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและวาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
03/07/2019วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันศรี จอมอิ่ม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งในจังหวัดลำพูนไม่พบการแพร่ระบาดของโรคโ
02/07/2019จังหวัดลำพูน โดยนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
02/07/2019กษจ.ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รอง อธส. เพื่อติดตามการนำลำไยไปจำหน่ายผ่านทางออนไลน์กับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
15/03/2019มัลเบอรี่ รายการของดีบ้านฉัน
05/03/2019ส่งเสริมพืชอัตลักษณ์ มะม่วงเบา
25/01/2019ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประกวดพริก และผักสวนครัวในกระถาง ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปี 2562 ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
22/01/2019จังหวัดลำพูน ....จัดงานวันสาธิตภายใต้โครงการโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงเรียนรู้บ้านแม่แนต หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
06/06/2018สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดงาน“วันข้าวและชาวนาไทย” จังหวัดขอนแก่น
20/04/2018กจ.ขอนแก่นร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโครงการที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
19/04/2018จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2560/61
18/10/2019ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Innovation Aviation & Aerospace Industry – International Conference 2020
30/09/2019กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ขอความอนุเคราะห์ นำข่าวเรื่องงานแสดงสินค้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และเครื่องมือการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ กรุงแอลเจียร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
30/09/2019ysf เพาะเห็ด สบ้าย้อย
04/07/2019 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพด โดยวิธีผสมผสาน ณ บ้านขุนก๋อง (หลวงใหม่) หมู่ที่ 6 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมี ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา กล่าวต้อนรับ โดยมีกิจกรรม รวม 3 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างการรับรู้การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ลา
02/07/2019นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนองกระทู้ข้าวโลดลายจุด ในเขตพื้นที่อำเภอบ้นโฮ่งและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
17/06/2019พืชสมุนไพร
17/06/2019ตลาดเกษตร
17/06/2019อบรม สดปช
17/06/2019ติดตามเกษตรกร
17/06/2019คัดเลือกสินค้าเกษตร

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด

นางวีรา จินะใจ
นางวีรา จินะใจ
นางหนูเจียม กอมะณี
นางหนูเจียม กอมะณี
นางกัลยา  โสภารัตน์
นางกัลยา โสภารัตน์
นางสุมลทา อิ่มสำราญ
นางสุมลทา อิ่มสำราญ

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด


ดูลิงก์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม ดูลิงก์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม