เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร

วันที่ 25 เมษายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร ณ บ้านนางนงวรรณสุขจิต หมู่ที่ 7 ตำบล       ตะคร้าเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งพูดคุยรับฟังปัญหาและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการเกษตร รวมถึงให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่        

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 25/04/2560