สมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาเรื่องการดำเนินงานธุรกิจด้านการผลิตและการบริหารจัดการ