เกษตรเกาะยาว แนะเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวระยะที่เหมาะสมและจัดการผลผลิตถูกวิธี เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพและจำหน่ายได้ราคาดี

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว แนะเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวระยะที่เหมาะสมและจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวถูกวิธี เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพและขายได้ราคาดี 

นางอุษณี  เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า ด้วยขณะนี้พื้นที่อำเภอเกาะยาวกำลังเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว หากเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลต่อคุณภาพข้าว การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสม คือ ระยะพลับพลึง จะทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพและขายได้ราคาดี

ระยะพลับพลึง คือระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่นับจากวันออกดอกไปแล้ว 28 – 30 วัน และเก็บเกี่ยวในสภาพที่นาแห้ง หรือไม่มีน้ำขังในนา วันที่ข้าวออกดอก พิจารณาจากวันที่รวงข้าวมีดอกบานเกือบเต็มพื้นที่

คือ 80% ของพื้นที่ จึงบันทึกวันนั้นเป็นวันที่ข้าวออกดอก และก่อนเก็บเกี่ยว 10 วัน ถ้ามีน้ำอยู่ในนา ให้ระบายน้ำออกจากนาให้หมด เพื่อให้เข้าสุกสม่ำเสมอ แปลงนาที่แห้งจะทำให้สะดวกในการเก็บเกี่ยว

การลดความชื้นผลผลิตข้าว

หลังการเก็บเกี่ยว การนวดและการทำความสะอาดโดยการฝัดแล้ว ยังไม่สามารถเก็บรักษาเมล็ดข้าว

ที่มีความชื้นสูงไว้ในโรงเก็บได้ เพราะเมล็ดมีการหายใจทำให้เกิดความร้อน จะทำให้เกิดเชื้อราเข้าทำลาย

ควรลดความชื้นในเมล็ดก่อนเก็บโดย

- การตากข้าวบนลานตาก

- ตากเมล็ดข้าวบนลานที่ทำความสะอาดแล้ว

-ไม่ควรตากบนพื้นซีเมนต์หรือพื้นถนนโดยตรง เพราะเมล็ดอาจได้รับความร้อนสูงเกินไป

- ควรปูพื้นด้วยผ้าใบหรือเสื่อที่ทำจากพืช

- ความหนาของกองที่ตาก ประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร ไม่ควรหนาหรือบางเกินไป

- ควรมีวัสดุคลุมกองข้าวเพื่อป้องกันน้ำค้างหรือฝน

- ระยะเวลาการตาก ประมาณ 2 – 3 แดด ไม่ควรตากนานเกินไป

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว

โทรศัพท์ 0 7659 7127

https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_38650

Update Date : วันที่ข่าว : 30/11/2560