นายสัตว์แพทย์ธนิต อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมการติดตามการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

                 นายประยูร  สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ประชุมการติดตามการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม โดยนายสัตว์แพทย์ธนิต อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 205 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วิเศษ  สิทธิเสือ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

 

Update Date : วันที่ข่าว : 16/02/2561