การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มกระบวนการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรแเละเกษตรกรรมยั่งยืน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 026298973, 026298975
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศ


Update Date : วันที่ข่าว : 14/07/2563