ราคากลาง : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี กิจกรรมส่งเสริม การทากิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี กิจกรรมส่งเสริม
การทากิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,053,100 บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดเห็ด
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นเงิน 1,053,100 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จานวน 2 แผ่น
5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6) จานวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายบุญลือ คงสูงเนิน
6.2 นายอาพล พลเมืองศรี
6.3 จ่าสิบเอก ชนาธิป ไค่นุ่นนา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/02/2561