อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผัก) บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ  กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอนจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผัก) ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จากเดิมเกษตรกร ทำนาเป็นอาชีพหลัก และปลูกผักเป็นอาชีพเสริม แต่เกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วม ในปี 2554 เกษตรกรจึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาปลูกผักมากขึ้น แต่ในการปลูกผักเป็นแบบเชิงเดี่ยว คือ ปลูกผักแค่ชนิดเดี่ยว ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ง่าย จึงมีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มาก เพื่อให้ผลผลิตมีออกจำหน่ายมากขึ้น โดยไม่ได้มีการคำนึงถึงสุขภาพทั้งของตัวเกษตรกรและผู้บริโภคปี 2559 เกิดการรวมกลุ่มขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวากรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีเข้าให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรเพื่อร่วมกลุ่มในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประเภทสินค้าพืชผัก  ต่อมาในปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าให้ความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่เน้นด้านการผลิต การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างโอกาสด้านการแข่งขันผ่านตลาดและการบริหารจัดการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ผลจากการส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนนี้ ทำให้เกษตรกรรอบข้างเห็นถึงความสำเร็จ จึงหันมาเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 93 ราย พื้นที่ 370 ไร่ และเกษตรกรทั้งหมด ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกราย ทุกชนิดพืช สามารถผลิตพืชผักส่งให้กับ บริษัท เทสโก้ โลตัส มากถึง 14 ชนิด และได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทเอกชนดังกล่าว เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าให้ความรู้ในการลดการใช้สารเคมี และใช้ชีวภัณฑ์ทดแทน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสารเคมีตกค้างในทุกผลผลิต ทุกแปลง จนสามารถส่งพืชผักในนาม “ โครงการผักบ้านโนนเขวา” ของกลุ่มตนเอง ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 98 สาขา และเตรียมการขยายตลาดไปยังโรงพยาบาล และเรือนจำอีกด้วย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/03/2561