นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ร่วมกับรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและคณะ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ร่วมกับรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและคณะ โดยมีผู้แทนจาก กพวศ ศสท สสจ และกอป เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 กสก.ผลของการหารือจะร่วมกันดำเนินการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่เป็นพืชใช้น้ำน้อย รวมทั้งพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่ทั่วไป เช่น พื้นที่ปลูกพืชผัก  พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และไม้ผล เป็นต้น โดยจะมีการใช้แผนที่น้ำบาดาล และ SSMAP วิเคราะห์หาพื้นที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการเข้าร่วมโครงการต่อไป

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 10/07/2562