ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 27/01/2563