การเปิดเผยราคากลาง : จ้างเหมาเกษตรกรพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน : สำนักงานเกษตรอำเภอบางละุมง จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
1. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดหาและพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าว
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเกษตรอาเภอบางละมุง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 409,020 บาท (สี่แสนเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5 เมษายน 2561
เป็นเงิน 409,020 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 60 บาท/ต้น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 นายแดง มีกลี่
4.2 นายนิรัตน์ สุขสว่างวงศ์
4.3 นางสาววรินธร บุญเสมอ
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นางศาตพร ทองศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน
5.๒ นายประทีป ทองจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
5.๓ นางสาวจิราพร วิทาโน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 05/04/2561