คณะกรรมการ SC ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย อำเภอคีรีมาศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ด (Single Command) จังหวัดสุโขทัย นำโดย นายยศพนธ์  ทัพพระจันทร์เกษตรจังหวัด พร้อมด้วยประมงจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ชลประทานจังหวัดสุโขทัย เกษตรอำเภอคีรีมาศ    และเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย)  ณ หมู่ที่ 3 และ 14 ตำบลโตนด  อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 25/05/2560