การเปิดเผยราคากลาง : จ้างเหมาเกษตรกรพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน : สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
……………………………………………………

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเกษตรกรพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าว โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)
                   ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,231,040 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 5 เมษายน 2561
    เป็นเงิน 2,231,040 บาท ราคา/หน่วย 60 บาท (ต้น)
    -จ้างเหมาเกษตรกรพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าว จำนวน 37,184 ต้น

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 นายสุริยะ เสียงสังข์  หมู่ 6 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี     
    4.2 นางจงใจ เตชะมา     หมู่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    4.3 นางสำเนา สาเกทอง  หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

    5.1 นายสมหมาย ทับขัน       เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน            ประธานกรรมการ
    5.2 นางสาววารุณี พิมพ์แพทย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ      กรรมการ
    5.3 นางสาวภารดี เกิดปราโมทย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   กรรมการ
 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 05/04/2561