นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานแถลงข่าวการทำสัญญาร่วมทุนซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กระเทียม)

นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานแถลงข่าวการทำสัญญาร่วมทุนซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กระเทียม) โดยสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำบันทึกความร่วมมือ(MOU) กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยความร่วมมือกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการทำสัญญาร่วมทุนซื้อขายผลผลิตกระเทียมของกลุ่มเกษตรกรห้วยโป่ง มูลค่าการซื้อขาย 220,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 18/03/2562