การเปิดเผยราคากลาง โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
                    - หน่วยงานเจ้าของโครงการ       สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    1,291,150    บาท 

                  (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   21  มิถุนายน  2561
     เป็นเงิน    1,289,716    บาท        ราคา/หน่วย (ถ้ามี)          -          บาท
 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 เฉลิมชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา

    4.2 ศูนย์ข้าว จังหวัดราชบุรี

    4.3 ศูนย์ข้าว จังหวัดแพร่

    4.4 คงฤทธิ์  จังหวัดชลบุรี

    4.5 ฟ้าเสริมสุข จังหวัดเชียงราย

    4.6 นายคชปาณ กุนาง จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์ 084-7410638

    4.7 นายชาญชัย  อมรบริรักษ์ อำเภอหนองใหญ่

    4.8 ร้านขายพันธุ์อ้อย 25/3 หมู่ 2 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

    4.9 เริงวุฒิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

    4.10 ส.ศิริการ์เด้น  

    4.11 นิศารัตน์ อำเภอพนัสนิคม

    4.12 ชินวัฒน์

    4.13 บริษัทแสงตะวัน

    4.14 ฟาร์มเห็ดห้วยใหญ่ นายทรงทศ

    4.15 ฟาร์มเห็ดเพชรบูรพา

    4.16 ศรีราชาค้าปุ๋ย 17/12 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา

    4.17 ร้านบ้านดินดำ

    4.18 สวนดีแท้
    4.19 ร้านบ้านดินดำ

    4.20 ดิเรก แซ่ฮ้อ

    4.21 เจ๊พิน

    4.22 กำนันไซ อำเภอหนองใหญ่

    4.23 ดีแท้การเกษตร

    4.24 ก.รวมทรัพย์

    4.25 ทรัพย์ปฏิผลฟาร์ม

    4.26 ซ้อเล็กฟาร์มกบกระโดด

    4.27 เอพีการเกษตร อำเภอเกาะจันทร์

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.28 บู๊การเกษตร อำเภอเกาะจันทร์

    4.29 หมอนนางการเกษตร อำเภอพนัสนิคม

    4.30 ร้านศูนย์อาหารสัตว์ อำเภอพนัสนิคม

    4.31 บริษัทรุ่งเรืองธัญกิจ จำกัด

    4.32 ช.พูนกิจ

    4.33 เสริมชัยพาณิชย์

    4.34 กิจเจริญผ้าใบ

    4.35 ประเสริฐภัณฑ์บ่อทอง

    4.36 ห้างหุ้นส่วน จำกัด ป.วิไล

    4.37 หจก.เดอะเฟิร์สฮาร์ดแวร์

    4.38 สายชลเสาเข็ม

    4.39 ประเสริฐภัณฑ์บ่อทอง

    4.40 ชัยรุ่งเรืองค้าวัสดุ

    4.41 โรงไม้ยิ่งนคร

    4.42 สายชลเสาเข็ม

    4.43 นิพนธ์ค้าไม้

    4.44 ป.แปซิฟิกธารา

    4.45 กรีนอาร์ท

    4.46 ศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ดีไซน์

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    5.1 นายบุญลือ  คงสูงเนิน       หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

    5.2 นางสาวอัญชัญ  อยู่สบาย   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    5.3 นายณัฐรัชต์  เตชะเนตร     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 05/07/2561