เกษตรจังหวัดยโสธร เดินหน้าขับเคลื่อน ศพก.

     วันที่ 21 เมษายน 2560 นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสุชาติ  ปกป้อง นวส.ชำนาญการ และนายประสิทธิ์  สิงห์ชา เกษตรอำเภอเลิงนกทา ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเพอ่มประสิทธิภาพ (ศพก.) แก่เกษตรกรต้นแบบของ ศพก. เลิงนกทา และในโอกาสนี้เกษตรจังหวัดยโสธร ได้มอบนโยบายของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์เพื่อให้เจ้าของ ศพก. นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ครบวงจรซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป...

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/04/2560