ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๔๑,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/08/2561