สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบรางวัลแก่สำนักงานเกษตรอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น เกษตรอำเภอดีเด่น เกษตรตำบลดีเด่น การปรับปรุงเว็บไซต์ และการวาดแปลงดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลและเน้นย้ำให้ชาวเกษตรขอนแก่นทุกคน ทำงานด้วยความรัก ความสามัคคี และพัฒนาการเกษตรสู่ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในการแลกเปลี่ยนรู้ครั้งนี้ นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และให้มีการติดตาม พบปะ เยี่ยมเยียน ตามระบบ T&V system เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกร เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน จากนั้น ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดขอนแก่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (7-Habits) และ Gen-Y โดย Future DOAE จังหวัดขอนแก่น และมีการจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตของYoung Smart Farmer จังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 18/03/2561