ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคกลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 08/03/2561