วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันศรี จอมอิ่ม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งในจังหวัดลำพูนไม่พบการแพร่ระบาดของโรคโ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 02/07/2562