ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และ การตอบแบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 03/07/2563