เกษตรจังหวัดขอนแก่น บันทึกเทปรายการ "มองอีสานผ่าน NBT" เพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรเตรียมการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

30 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปบันทึกเทปรายการ "มองอีสานผ่าน NBT" เพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรเตรียมการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีประเด็นหลักด้านการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลใหญ่ / การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) / การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 เพื่อรองรับการเข้าร่วมโครงการตามมาตรการของภาครัฐ ซึ่งตะออกอากาศในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 30/05/2560