เตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 เวลา 10.00 น. นายประสงค์  พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประชุมเตรียมข้อมูลและวางแผนการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับปลัดอาวุโส อำเภอเทพา เกษตรอำเภอเทพา เจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ
- เวลา 17.00 น. เกษตรจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้เกษตรอำเภอเทพา พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ คงฉิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่อำเภอเทพา ประชุมเตรียมงานรับเสด็จฯ ร่วมกับนายอำเภอเทพา และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 13/02/2561