โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562  เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายให้  น.ส. ปวริศา ชัยปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยน.ส.ชฎาภรณ์ กองจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิฮักเมืองแจ๋ม อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 30 ราย

Update Date : วันที่ข่าว : 07/06/2562