สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยมี อกม. เข้าร่วมจำนวน 2,330 คน  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเพิ่มพูนวิชาการความรู้ด้านการเกษตร สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเกษตรกรในหมู่บ้านของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสงกรานต์ คงภักดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ให้หัวข้อ "เกษตรกรไทยในยุค Thailand 4.0" ช่วงบายการบรรยายหัวข้อ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการเกษตรและชนบท" โดย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหัดขอนแก่น สรุปผลการจัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามของ อกม.

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/06/2560