การเปิดเผยราคากลาง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล
                    - หน่วยงานเจ้าของโครงการ       สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    2,885,000    บาท 

                  (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   19  กรกฎาคม  2561
     เป็นเงิน    2,855,288    บาท        ราคา/หน่วย (ถ้ามี)          -          บาท
 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 แสงตะวัน ตำบลวัดสุวรรณ์  อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

    4.2 ชินวัตรการเกษตร

    4.3 ศรีราชาค้าปุ๋ย

    4.4 พันธุ์ทวีมอลล์

    4.5 บริษัท เอสทีเฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

    4.6 บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป

    4.7 ส.สิริการ์เด้น

    4.8 เฉลิมชาติ ฉะเชิงเทรา

    4.9 นิศารัตน์ อำเภอพนัสนิคม

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    5.1 นายธนิต  ภิญญากรณ์               หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

    5.2 นางสุวิสาส์  กันตอนันตพร          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    5.3 นางสาววรรณวิลัย  สิทธิบุรี         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


สอบถามโทร. สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 038-278187 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 25/07/2561