ประชุมคณะวิทยากรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

                 นายประยูร  สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายวัชระ เทพแพง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวฉลองศรี สมฤาแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวศุภลักษณ์ แพงไธสง นางสาวเทพวดี นุ๊ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช  ประชุมคณะวิทยากรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอวาปีปทุม  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวาปีปทุม  โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ศพก.  เครือข่ายอำเภอวาปีปทุม  จำนวน 13 จุด วิทยากรวิชาเสริม วิทยากรวิชาหลัก จำนวน 26  ราย ซึ่งเป็นการถ่ายทอดศาสตร์พระราชา  เทคนิคการเป็นวิทยากร  การวางแผนฝึกอบรม       
วิเศษ  สิทธิเสือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

 

Update Date : วันที่ข่าว : 16/02/2561