นายวิฑูร อินทมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับนายสุชาติ แสงทอง รักษการเกษตรอำเภอสิงหนคร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา จัดอบรมตามโครงการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าทางการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกมะม่วงพันธุ์ดี วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน ​อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 02/05/2562