ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอณืและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)